KUHMOISTEN KULTTUURIYHDISTYS RY

SÄÄNNÖT

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Kuhmoisten Kulttuuriyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuhmoinen. Näissä säännöissä Kuhmoisten kulttuuriyhdistystä kutsutaan yhdistykseksi.

2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kulttuuri- ja taidetoimintaa Kuhmoisissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia kuten esitelmätilaisuuksia, elokuvatapahtumia, toritapahtumia, konsertteja ja taidenäyttelyjä Kuhmoisissa. Yhdistys voi myös olla osatoteuttajana yhteistyöhankkeissa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna myyjäisiä, rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan.

3§ JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen kulttuuritoiminnan kehittämisestä kiinnostunut yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka hallitus hyväksyy jäseneksi.

Yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistyksen hallituksen ehdotuksesta kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen päämäärien hyväksi Kuhmoisissa.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Yhdistys voi erottaa jäsenen, joka jättää jäsenmaksunsa suorittamatta.

4§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja ja 4-6 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolmen vuosikokouksen välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta katsoessaan sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään kolme jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5§ NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin yksin, tai hallituksen nimeämä henkilö yksin.

6§ TILIT

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.

7§ KOKOUKSET

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus joko yhdistyksen jäsenille lähetettävällä kirjeellä, sähköpostitse tai ilmoittamalla yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Kokouskutsu on lähetettävä tai julkaistava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8§ VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista.
 5. Käsitellään vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto.
 6. Päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus kuluvaksi kalenterivuodeksi.
 8. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja.
 9. Valitaan joka toinen vuosi muut hallituksen jäsenet.
 10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
 11. Käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat.

 

9§ YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

 

Hallitus kutsuu yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle katsoessaan sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

 

10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN TAI YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai purkamisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntömuutoksesta tai purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat kulttuuri- ja taidetoiminnan edistämiseen Kuhmoisissa viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.

 • 11 Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

 

Nämä säännöt on käsitelty yhdistyksen kokouksessa 14.3.2014 sekä yhdistyksen hallituksen kokouksissa 30.11.2013 ja 1.3.2014 ja ne perustuvat pääosin yhdistyksen 3.5.1980 päätettyihin sääntöihin.